IMANUELOV odkaz vyvolenému národu

6. června 2017 v 19:30 | J.A.S.
Prijatý Natáliou de Lemeny - Makedonovou 6.6.1998, uverejnený vo Večných zákonoch 2 aj s jej výkladom... 

Turíce

27. května 2017 v 10:48 | J.A.S.


Kdy lidé pochopí Božské? Nikdy, neboť toho nemohou pochopit. Kdy ale budou tak daleko, že učiní velký krok, který je cele postaví do mého Světla?

Je Den Svaté Holubice, kdy se Boží Láska vylévá do stvoření. Přináší vám život a sílu. Otevřete své duše dokořán, využijte každého okamžiku. Kdo mě slyší, ten stojí v soudu a můj hlas proniká nejhlubšími hlubinami hmotnosti. Spoutal jsem Lucifera a tím byl zlu stanoven konec. Buďte bdělí, neboť vás povolám ke žním, kdy to nebudete očekávat.

Pomozte mi třídit čisté od nečistého, aby divoké bouře nevrhaly hluché klasy do čistých polí. Otevřete se mé lásce, dejte prostor mé přísnosti, aby projela vašimi dušemi jako očistný oheň a rozjasnila je, neboť vězte, že vás miluji pro vaše dobré chtění, i když vás temnota tuze zatížila. Moje láska však není vašeho druhu, nýbrž z Otce, je Svatá. Proto jí nebudete nikdy rozumět. Ale budete-li se z ní radovat a snažit se, abyste jí byli hodni, pak jste učinili dost.

Imanuelův hlas k lidskému tvoru:

"Já jsem, který Jsem!"

Já jsem Vůle Boha, tvého Stvořitele a Udržovatele, já jsem tvůj Pán! Já jsem pro vždy věčný. Já jsem počátek a konec, Alfa a Omega! Já jsem tvým prostředníkem k Božímu trůnu, sídlu Všemohoucího - jediného Bezbytostného!

Přišel jsem, abych zvěstoval Pravdu! Přišel jsem, abych ti přinesl Světlo a umožnil ti, aby ses sám vymanil z okovů zla, pokud se budeš v dobré vůli řídit mým Slovem.

Přišel jsem z Věčnosti, vracím se zpět k Věčnosti a přesto zůstávám u tebe a ty můžeš cítit mou Všudypřítomnost, pokud v pokoře otevřeš své nejhlubší nitro záření světlé Síly, kterou dávám bez omezení, vždy a všude. Jsem částí všesvaté nezávislosti z Boha, která je zákonem. Splňuji Boží zákon a ten zákon zní:

Spravedlnost!

Poznáš při tom, že dokonalá Boží spravedlnost se tobě a tvým bližním zdá příliš tvrdá a že by mohla být dokonce pociťována jako nespravedlivá. Je to však jen proto, že vy, tvorové Všemohoucího, jste během tisíciletí zkřivili pojem pravé Boží spravedlnosti a spoutali ji pouty vašeho rozumu.

Nyní jsem vstoupil na vaši temnou zem, do chaosu temnot, abych vás připravil a přinutil k tomu, aby se ten falešný pojem stal opět takovým, jak to chtěl Bůh, abych vám ještě jednou přinesl Slovo.

Teď ti pravím:

Já a Slovo Jedno jsme!

Jestliže se chceš zachránit před věčnou smrtí, ponoř se hluboko do Slova, osvoj si je a vybuduj v duchu chrám pro Slovo.

Kdo nechce takto zachránit své já, ten musí zbloudit na bludných stezkách života a zahynout.Ještě Ti pravím: kdo by chtěl svůj život zachránit, musí jej ztratit.

Neboj se! Vytyčil jsem ti cíl, a pokud mi zachováš věrnost, budu tě posilovat. Dokonce i v hodinách největšího pokušení budu nad tebou držet svou ruku, aby ses jí mohl chopit!

Přemýšlej, co znamená mé Jméno! Poznej, kdo jsem!

Lidstvo, které usiluje vzhůru, dosáhne ve mně cíle své touhy. Ale ví o tom?

V Synu Člověka se naplní osud všech lidí!"


ABDRUSHIN - "Kdy lidé pochopí Božské …"


Kde?

22. května 2017 v 20:22 | J.A.S.
Kde sa dodržiava Desatoro v Európe na prvom mieste, kde je Boh v Európe na prvom mieste, kde Slovo Ježišove, kde Slovo Syna Človeka, kde v Európe, kde? Nikde! Potom sa netreba čudovať, že väčšina čuší a je jej to jedno, lebo Boh a jeho zákony, Pravda, už dávno nie sú v Európe na prvom mieste, vlastne na ktorom mieste, ak vôbec na nejakom mieste, keď poväčšinou vidíme prejavy Sodomy a Gomory, prejavy konca starého Ríma, prejavy konca Atlantídy, prejavy konca tejto starej doby, kde Boh a jeho Slovo už dávno nie sú na prvom mieste, ani na druhom a ani na treťom..."1. Veľká väčšina obyvateľov preferuje zábavu pred prácou.

2. Tradičná rola otcov ako živiteľov rodiny sa spochybňuje, množia sa rozvrátené vzťahy a slobodne žijúce matky bez otcov.

3. Zanedbávajú sa seniori. Ľudia sa starajú o domácich miláčikov viac ako o svojich starých rodičov.

4. Literatúra a umenie sa stávajú bezduchým. Takzvané umelecké diela sú škaredé, nevkusné, nič nehovoriace, ale napriek tomu za ne bohatí zaplatia horibilné sumy.

6. Čestná vojenská služba vlasti sa odmieta, spochybňuje a vysmieva sa jej. Armádu tvoria nájomní žoldnieri.

7. Usilovne pracujúci ľudia sú zosmiešňovaní a vzorom sú pokrytci, populisti, pochybní umelci a tzv. celebrity.

7. Daňové zaťaženie obyvateľstva stále rastie a štát prerozdeľuje neúmerne vysoké sumy. Ľudia nemusia pracovať, pretože štát sa o nich vždy nejako postará.

8. Úroveň vzdelania rapídne klesá.

9. Štátny dlh rastie do výšky, ktorá sa nikdy nesplatí.

10. Prestáva sa vyrábať a pestovať, pretože domáca výroba je veľmi drahá a potraviny a výrobky sa dovážajú zo satelitných krajín.

11. Kto sa dostal do pozície, kde môže zo štátneho kradnúť, väčšinou tak robí. Postihnuteľnosť týchto zločinov je veľmi malá.

12. Počatie a výchova detí sú vnímané ako obťažujúce a detí sa rodí čoraz menej.

13. Rokmi osvedčené mechanizmy, chrániace poctivých pred podvodníkmi, náhle zlyhávajú.

14. Verejné funkcie sa stávajú predmetom koristi, zisku, udeľujú sa za úplatky, a kto ich získal, chce si z nich uchmatnúť, aby sa mu vložený úplatok niekoľkonásobne vrátil.

15. Storočiami predkov preverené hodnoty - ako je česť, zmysel pre povinnosť, zodpovednosť, nadšenie pre prácu, pre dobročinnosť, zápal pre veci verejné, sú vysmievané a zosmiešňované.

16. Šíri sa cynizmus.

17. Šíri sa plytvanie, nestriedmosť, znevažovanie vedomostí, zručnosti a poctivej práce.

18. Do krajiny prichádza veľké množstvo cudzincov.

19. Politici ponúkajú ilúzie, ktoré si vynucujú zábavu a štátne podpory (chlieb a hry)

20. Občania stále na všetko nadávajú."

Edward Gibbon - "Úpadok a zánik Rímskej ríše"
 


Fatima 2017

13. května 2017 v 15:08 | J.A.S.
Opäť sa klamalo dnes, že kto sa to zjavil v roku 1917 trom deťom vo Fatime. Ale Pravda vyšla najavo pred 20 rokmi...Kto chce pravdu počuť, ten ju počuje, kto vidieť, ten vidí, kto hľadá, ten nájde....

1917 - 2017, symbolika je jasná...


"252
Považujete všetky zjavenia Panny Márie za nepravé? Čo poviete a zjavenie vo Fatime, prečo nechce cirkev prezradiť jej tretie posolstvo?

Fatimské zjavenie sa nedá porovnávať s ostatnými zjaveniami. V portugalskej Fatime sa nezjavila astrálna Panna Mária vytvorená ilúziou najväčšieho mága v hmotnosti - satana.
Zjavila sa tam v roku 1917 svetelná bytosť, oslnivo krásna nebeská žena vychádzajúca zo Slnka. Videli ju tri deti vo veku do 10 rokov. Narodili sa len preto, aby mohli o nej a jej posolstvách vydať ľuďom svedectvo. Ako vyššie bytosti len ony mohli, podľa zákona rovnorodosti, vidieť na Zemi božskú bytosť, aj to len v čistom veku dieťaťa. Fatimské zjavenie bolo teda Bohom plánované. Najstaršia Lucia spísala posolstvá a plnila úlohu sprostredkovateľky s cirkvou.

Posledného zjavenia sa zúčastnilo asi 75 000 ľudí, ktorí síce krásnu žiarivú bytosť nevideli, ale zato všetci mohli pozorovať so zjavením súvisiace kmitavé a krúživé pohyby Slnka. Temný archanjel nedokáže ovládať Slnko, i keď prírodné živly do určitej miery áno. Z oblohy svietili rôznofarebné svetlá, sprevádzaní silným hrmením, bleskami a elektrickými výbojmi.

Zjavená svetelná bytosť sa nazval Božou matkou, nie však Pannou Máriou - Ježišovou telesnou matkou. Božia matka, je podľa večných zákonov Prakráľovná, pramatka celého stvorenia. Zjavila sa deťom preto, aby cez ne odovzdala ľudstvu dôležité posolstvá, ktoré nemali dospelí prekrucovať. Najdôležitejšie - tretie posolstvo mala Lucia v zatvorenej obálke odovzdať cez prostredníka pápežovi. Svetu malo byť zverejnené až v roku 1960. Napriek jeho otvoreniu v uvedenom čase verejnosť jeho obsah doteraz nepozná.

Čo pred nami cirkev tak dôsledne ukrýva? Dôvodom utajovania je určite aj čosi iné ako očakávaná atómová vojna a prírodná katastrofa. O nich už ľudstvo predsa dávno vie aj z iných proroctiev.
V období, keď sa vo Fatime zjavila Prakráľovná, sa na Zemi práve prebúdzal do svojho poslania Bibliou zvestovaný Syn človeka - Duch Pravdy - Abd-ru-shin. Keďže jeho zvestovateľov zmámilo temno, Prakráľovná mala nahradiť ich úlohu - ohlásiť jeho pôsobenie na Zemi. Jej zjavenie sprevádzali praduchovné bytosti z Hviezdy Syna človeka, keď sa objavili s malým UFO vo Fatime. Dôležitú zvesť o tom, že na Zemi prebýva Boh, sa malo ľudstvo dozvedieť od Božej matky, ktorá je zároveň Parsifalovou - Abd-ru-shinovou duchovnou matkou.

Avšak vládca temna zmaril efekt Božieho zvestovania. Predbehol čistých kňazov, ktorí sa mali ujať detí a vyspovedať ich, a nastrčil tam svojich. Tí všetko prekrútili a zvesť o pôsobení Božieho syna na Zemi ostala zahalená, dokonca úplne zanikla. Deti nevedeli, čo z ich rozprávania sa zverejnilo a čo nie, keď dve z nich po roku zomreli.

Prakráľovná okrem tejto dôležitej zvesti oznámila, že aj ona sa vtelí na Zemi, aby v roku 1998 porodila vo vyvolenom národe budúceho kráľa tisícročnej ríše, Syna človeka - Ducha svätého - Imanuela.
Ukázala sa pri tejto správe deťom aj s malým Parsifalom na rukách, aby oznámili verejnosti, že je Prakráľovná. Vedľa nej videli deti stáť dospelého Imanuela ako jej manžela, otca budúceho kráľa tisícročnej ríše. Keď deti vypovedali cirkevným autoritám, čo videli, tie ich výpoveď skomolili, aby pravé posolstvo ostalo utajené. Zverejnili, že deti videli Ježišovu matku Pannu Máriu s manželom, teda svätým Jozefom, a s malým Ježiškom v náručí.

Luciine listy o pravdivých slovách Božej matky sa stratili a nahradili ich nové, plné nezmyselností a klamstiev. Aby sa to nikdy nedozvedela, strčili ju do najprísnejšieho kláštora, kde žije dodnes.
Temní začali horlivo písať knihy o fatimských zjaveniach a o živote detí. Je v nich ako v každej temnej literatúre až 90 percent lží. Podľa ich výkladov sa Božia matka, ktorú stotožnili s Pannou Máriou, zjavila len preto, aby pripomenula ľuďom, že urážajú Boha a že ona zachráni ľudstvo, keď ju budú počúvať. Nariadila ľuďom, aby sa denne modlili ruženec, čo najčastejšie sa spovedali a obetovali za hriešnikov. Dokonca tieto tvrdé podmienky vraj veľmi dôrazne uložila aj vyvoleným trom deťom. Nikoho z veriacich ani len nenapadlo, že takéto postupy sú v úplnom rozpore s večnými zákonmi a s prirodzeným životom dieťaťa. Preto pôvodcom týchto tvrdých prikázaní pre deti nemohla byť Božia matka, ale niekto iný.

V knihách opísané obete, ktoré deti pod vplyvom temných vnuknutí a zjavení od anjela a nepravej Božej matky denne podstupovali za hriešnikov, by triezvo rozmýšľajúci ľudia museli považovať za neľudské. Lenže slepo veriaci nepostrehli výmysly temna a veria každému písmenku, ba dokonca aj tomu, že Božia matka zjavila deťom peklo so všetkými hrôzami. Tak predstavilo temno Božiu matku ako trýzniteľku, ktorá svojim nadľudskými požiadavkami a odstrašujúcimi víziami o pekle nepriamo pripravila deti o život.

ňKnihy, články a posolstvá o fatimskom zjavení sú neustále v rukách temných, a preto sa svet nedozvie pravdu, iba bludy, ktoré dokážu prijať len temnom zvedení veriaci. Normálny, duševne zdravý človek musí tieto knihy odložiť s odporom. Nedokáže ich čítať, ibaže by sa vyžíval v utrpení, ktoré dve z detí museli pred smrťou podstúpiť vraj z lásky k Božej matke a ako obeť za hriešnikov.

Keď sa cirkevné autority po rokoch dozvedeli z pravých posolstiev z Fatimy, že znova nespoznali Božieho Syna na Zemi, rozhodli sa radšej mlčať. Dohrávajú svoju falošnú úlohu dúfajúc, že Pravda nikdy nevyjde najavo.

Ďalším dôvodom ich mlčania sú budúce udalosti - vtelenie Prakráľovnej vo vyvolenom národe a jej úlohy vychovať nové pokolenie a porodiť Imanuela. Keďže sprostredkovatelia, ktorí to mali po napísaní jej knihy oznámiť pápežovi, mlčia, nemá sa to odkiaľ pápež dozvedieť a proroctvo necháva ukryté ako nereálne. V posolstve Prakráľovnej sú aj výstrahy, čo čaká cirkev, keď neodhalí fatimské proroctvá. Čudujeme sa, že cirkev mlčí, keď by mala oznamovať vlastný zánik?

Lenže Boh je všemohúci! I keď žijeme aj s planétou už v teréne temna, ktoré ovláda všetko a všetkých, Božia pravda musí vyjsť najavo ešte pred očistou Zeme! Čoskoro sa tieto slová potvrdia, aby tí, čo sú ešte schopní prijať Pravdu, sa duchovne narovnali a posilnili.

Vnímavý čitateľ už iste pochopil, o čo temným autoritám v cirkvi a v nepravých zjaveniach Panny Márie ide: zameniť Božiu matku, Prakráľovnú, ktorá má vychovať nové pokolenie, za Ježišovu pozemskú matku Máriu a pod jej menom hlásať falošné posolstvá, ktoré nové duchovné Pravdy zatajujú a popierajú. Temnu v cirkvi sa celkom dobre darí prenášať údajné božie posolstvá na Zem cez nepravé zjavenia a médiá namiesto tej, ktorá jediná je podľa večných zákonov toho schopná, napájať sa na Boha - pravá Božia matka - Prakráľovná.

Zdá sa priam neuveriteľné, že astrálne obrazy, zjavenia Panny Márie a Ježiša majú na veriacich väčší vplyv ako na Zemi vtelený Boh - Abd-ru-shin, ktorý tu písomne zanechal komplexnú Božiu pravdu.

Nikoho ani nenapadne zamýšľať sa nad zarážajúcim rozporom ohľadne zjavení. Na jednej strane sa berú všetky posolstvá od zjavení Panny Márie veľmi vážne, a na druhej strane to najdôležitejšie Posolstvo od pravej Božej matky z Fatimy sa nemôže zverejniť, hoci o to výslovne žiadala. Múdry hneď pochopí, že táto Božia matka je pravdepodobne úplne iná ako ostatné "Božie matky" a že musela hovoriť aj čosi celkom odlišné, čo nie je v súlade s ich posolstvami."

Večné zákony 2.
Další články


Kam dál