Zaujímavý nebeský úkaz - 23.9.2017

6. srpna 2017 v 9:31 | J.A.S.

K tejto zaujímavej konštalácii dôjde 23.9.2017, poslednýkrát sa také niečo, podľa dostupných zdrojov, odohralo pred 4000 rokmi...Túto konštaláciu vytvoria tieto nebeské telesá: Slnko, Mesiac, Jupiter, Venuša, Merkúr a Mars...Dokonca v tento deň opustí Jupiter znamenie Panny po 9 mesiacoch...Znamenia času k nám prehovárajú stále viac a viac...Preto "BDEJME", SYN ČLOVEKA PRICHÁDZA!

Evanjelium podľa Matúša


24. kapitolaJežiš predpovedá skazu Jeruzalema

1Potom vyšiel Ježiš z chrámu a odchádzal. I pristúpili k Nemu Jeho učeníci, aby Mu ukázali budovy chrámu. 2Riekol im: Či vidíte všetko toto? Veru vám hovorím, že nezostane tu kameň na kameni, ktorý by nebol zborený. 3Keď sedel na vrchu Olivovom, osobitne pristúpili k Nemu učeníci a riekli: Povedz nám, kedy sa to stane a aké bude znamenie Tvojho príchodu a skončenia tohto sveta.

Znamenia konca

4Ježiš im odpovedal: Hľaďte, aby vás nikto nezviedol! 5Lebo mnohí prídu v mojom mene a budú hovoriť: Ja som Kristus, - a mnohých zvedú. 6Počujete o vojnách a zvesti o bojoch; hľaďte, aby ste sa nestrachovali. Lebo to musí byť, ale to ešte nie je koniec. 7Lebo povstane národ proti národu a kráľovstvo proti kráľovstvu, bude hlad [a mor] a miestami zemetrasenia. 8A všetko toto je počiatok bolestí. 9Vtedy vás budú sužovať, budú vás vraždiť a všetky národy budú vás nenávidieť pre moje meno. 10A vtedy sa mnohí pohoršia, budú sa navzájom udávať a nenávidieť. 11Povstane mnoho falošných prorokov a zvedú mnohých. 12Pretože neprávosť vyvrcholí, ochladne láska mnohých. 13Ale kto vytrvá až do konca, bude spasený. 14Nové evanjelium o kráľovstve bude sa zvestovať po celom svete na svedectvo všetkým národom, a potom príde koniec. 15Preto, keď na mieste svätom uvidíte ohavnosť spustošenia, o ktorom hovoril prorok Daniel, kto čítaš, rozumej! - 16vtedy tí, čo budú v Judsku, nech utečú vo vrchov; 17kto bude na dome, nech neschádza do domu, aby si niečo vzal; 18kto bude na poli, nech sa nevracia, aby si vzal plášť. 19Beda tehotným ženám a tým, ktoré budú kojiť v tie dni. 20Modlite sa teda, aby ste nemuseli utekať v zime ani vo sviatočný deň. 21Lebo vtedy bude veľké súženie, akého nebolo od počiatku sveta až doteraz a ani viac nebude. 22A keby tie dni neboli skrátené, nikto by sa nezachránil; ale pre vyvolených budú tie dni skrátené. 23Ak by vám vtedy niekto povedal: Ajhľa, tu je Kristus; alebo: Tam je! - neverte! 24Lebo povstanú falošní proroci a budú robiť veľké znamenia a zázraky, aby zviedli, ak možno, aj vyvolených. 25Ajhľa, predpovedal som vám to. 26Preto, ak by vám povedali: Ajhľa, je na púšti, nevychádzajte! Ajhľa, je v komorách - neverte. 27Lebo ako blesk vychádza od východu a svieti po západ, tak bude príchod Syna človeka. 28Lebo kde bude mŕtvola, tam sa zhromaždia aj supy.

Príchod Syna človeka

29Hneď po súžení oných dní zatmie sa Slnko, Mesiac nevydá svetlo, hviezdy budú padať z neba a nebeské mocnosti sa pohybovať. 30A vtedy sa zjaví znamenie Syna človeka na nebi, všetky kmene zeme budú vtedy nariekať a uzrú Syna človeka prichádzať na nebeských oblakoch s veľkou mocou a slávou. 31Potom vyšle svojich anjelov s hlučným trúbením a zhromaždia Jeho vyvolených zo štyroch strán, od jedného konca nebies po druhý koniec. 32Od figovníka sa učte podobenstvu: keď mu ratolesť mladne a lístie pučí, viete, že je leto blízko. 33Tak aj vy, keď uvidíte všetko toto, vedzte, že je blízko, predo dvermi. 34Veru vám hovorím: Nepominie sa toto pokolenie, dokiaľ sa všetko toto nestane.35Nebo a zem sa pominú, ale moje slová sa nikdy nepominú. 36No o tom dni a o hodine nevie nikto, ani nebeskí anjeli, ani Syn, ale jedine Otec. 37Lebo ako bolo za dní Nóacha, tak bude pri príchode Syna človeka; 38ako totiž v dňoch pred potopou jedli a pili, ženili sa a vydávali až do toho dňa, keď Nóach vošiel do korábu, 39a nič nespozorovali, až prišla potopa a zmietla všetkých: tak bude aj pri príchode Syna človeka. 40Vtedy dvaja budú na poli, jeden bude vzatý, druhý ostane; 41dve budú mlieť na mlyne, jedna bude vzatá, druhá ostane. 42Preto bdejte, lebo neviete, v ktorý deň príde váš Pán. 43Uvedomte si: keby hospodár vedel, o ktorej nočnej stráži príde zlodej, bdel by a nedal by sa mu vlámať do domu. 44Preto aj vy buďte pripravení, lebo Syn človeka príde v hodinu, o ktorej sa nenazdáte!

Opatrný a zlý sluha

45Kto je teda verným a rozumným sluhom, ktorého pán ustanovil nad svojou čeľaďou, aby jej načas dával pokrm? 46Blahoslavený sluha, ktorého pán pri svojom príchode nájde tak robiť! 47Veru vám hovorím, že ho ustanoví nad celým svojím majetkom. 48Ale ak by si ten zlý sluha pomyslel: Môj pán ešte nepríde, 49a začal by biť spolusluhov, jedol by a pil s opilcami, 50príde pán toho sluhu v deň, keď sa ani nenazdá, a v hodinu, o ktorej nevie, 51rozpoltí ho a s pokrytcami určí mu podiel; tam bude plač a škrípanie zubov.
 

Zrod Prakráľovnej na Zemi

17. července 2017 v 7:00 | J.A.S.
K výročiu narodenia p. Makedonovej...

67 pozemských rokov od narodenia Natálii de Lemeny - Makedonovej...

Boh ju sem poslal a vyvolil už pred dávnymi vekmi, aby naplnila to, k čomu sem bola poslaná:


*Napísať Nové evanjelium - Večné zákony 1, 2, 3.

*Otvoriť Zjavenie Jána, Tretie Fatimské proroctvo, proroctvo Izaiáša v zmysle Pravdy.

*Poukázať na zdroj Pravdy - Posolstvo Grálu, ktoré je Božím Slovom a knihou súdu.

*Počať a porodiť Syna Boha Imanuela.

*Pripraviť svoj ľud na Veľký Boží Súd.

Čiže z toho všetkého je jasné, že to čo mala naplniť, pred Veľkou očistou Zeme, čoho vrcholom bolo narodenie IMANUELA koncom novembra 1998, bolo naplnené ňou do bodky.

Samozrejme, že jej úloha sa tu na Zemi tým nekončí, ta bude pokračovať po prvej Veľkej očiste Zeme, keď sa navráti späť na túto Zem, do zeme, ktorá bola Bohom pre vyvolených už dávno zasľúbená, kde bude pozemské pôsobisko Syna Človeka Imanuela. Preto si pripomeňme, že čo nám odkázala aj v tejto veci pani Makedonová:

,,Mali ste nejakú víziu o tom, ako bude vyzerať Zem, keď sa na ňu vrátite?

Áno. Vrátim sa spočiatku sama, bez Imanuela. Najprv budú zosadení na Zem najvyšší duchovia, ktorí si pred očistou riadne plnili poslanie. Až keď sa prispôsobia novým podmienkam a prebudia si zastretú pamäť, pripravia sa na vedenie vyvoleného národa. Mala som takúto vidinu:

Odrazu som stála pred obrovskou budovou v tvare kocky, ktorá mala porozbíjané okná a opadanú celú omietku. Pomyslela som si, že tu bola určite poriadna vojna. Keď som si prezrela okolie, uvedomila som si, že som tu sama, že nevidím nijaké stromy, vtáky ani hmyz, iba čerstvú burinu. Farba zeme bola akási červená a aj burina bola iná, akú som nepoznala. Napadlo ma, že som sa nachádzala v nejakej južnej krajine a že to spustošenie spôsobila asi katastrofa, ktorú určite predchádzala vojna.

Obišla som časť budovy a všimla som si, že na niektorých miestach múru sa zachovali akési orientálne ornamenty. Keď som žiadne zviera, ani človeka nezbadala, napadlo ma pozrieť sa hore. Neďaleko na obrovskom kopci stálo zopár ľudí a mávali mi, aby som šla k nim. Boli veselí a šťastní, že som ich zbadala.

Až neskôr, po prečítaní Biblie som pochopila, že som videla Jeruzalem a vrch Sion. Cítila som, že som tam bola akoby vysadená zhora, doslova postavená pred zničenú budovu chrámu. Úplne som stratila pamäť, nespomenula som si na svoje deti, ani na Imanuela. To vraj preto, lebo som bola dlhší čas mimo Zeme.

Pri návrate sa môj duch bude znova postupne rozpomínať. Imanuel bude zosadený až vtedy, keď ma najprv vyšší duchovia a potom aj ľudia z vyvoleného národa spoznajú ako jeho matku a spomenú si na cieľ jeho príchodu." Večné zákony 2.

Pani Makedonová hovorila vždy priamo a jasne, lebo vedela, že tým ponúka poslednú pomoc od Boha pre ľudí, ktorí v podvedomí presne nato čakali, a len čo prehovorila, tak ihneď s radosťou po tom siahli. Len koľkým to do dnešných dní ostalo, tak to je už o inom...

Kto chcel, tak počul jej volanie a vzpriamil sa, narovnal a mal možnosť pozrieť sa Pravde do tváre, a zaujať jasné a konečné stanovisko, teda žiadna výhovorka v čase očisty nikomu nepomôže. Každý mal možnosť výberu, bez ohľadu na všetky okolnosti, ktoré tým nastali.

Odišla teda v úplnej tichosti, ale povedala aj, že sa navráti späť, keď pôda bude nato vhodná a pripravená, aby sa mohol navrátiť aj sám IMANUEL!Obrázky boli použité z kalendára pre rok 2017 - Anjeli...Náhody nejestvujú...


Jan Hus

6. července 2017 v 20:57 | J.A.S.
602 pozemských rokov od upálenia Jána Husa.

"Telo pozemské sa im podarilo upáleným umlčať, ale nie odkaz a učenie Jána Husa, to je večné, ako jeho duch, lebo bolo učené a hlásané v zmysle Pravdy samej!"

Všemohoucí Bože, jenž jsi cesta, pravda i život, ty víš, jak málo je těch, kdo v těchto dobách chodí s tebou. Málo je těch, kdo tebe, svou hlavu, napodobují v pokoře a tichosti, v chudobě a čistotě, v pracovitosti a trpělivosti. Otevřela se cesta satanova a mnozí po ní kráčejí. Přispěj maličkému svému stádci, aby tě nezrazovalo, ale úzkou cestou tě následovalo až do konce."

"Bůh jest mi svědkem, že co se mi falešně připisuje a skrze falešné svědky přičítá, toho jsem ani neučil ani nekázal, ale předním úmyslem mého kázání i všech jiných mých skutků bylo osvoboditi lidi od hříchů. V té pak pravdě evangelia, kterou jsem učil, psal a kázal dnes vesele chci zemříti."

"Mír má tři různé stránky: mír člověka s Bohem, člověka se sebou samým a člověka s bližním. A celý tento mír má svůj základ v zachovávání Božích příkazů."


"Ne Mojžíš, ne král pozemský, ne papež! Jejich nařízení nezavazují, nejsou-li ve shodě s přikázáními Kristovými."


"Protož, věrný křesťane, hledaj pravdy, slyš pravdu, uč sě pravdě, miluj pravdu, prav pravdu, drž pravdu, braň pravdy až do smrti: nebť pravda tě vysvobodí od hřiecha, od ďábla, od smrti dušě a konečně od smrti věčné, jenž jest odlúčenie věčné od milosti Božie... " 


IMANUELOV odkaz vyvolenému národu

6. června 2017 v 19:30 | J.A.S.
Prijatý Natáliou de Lemeny - Makedonovou 6.6.1998, uverejnený vo Večných zákonoch 2 aj s jej výkladom...
Další články


Kam dál